Subvencions

Posted by

Departament de Cultura, 15 de març de 2021

Subvencions a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió

Aquests ajuts tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del propi festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals
S’estableixen tres modalitats diferents en l’objecte:

a) Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.
b) Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.
c) Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

Als efectes d’aquestes bases, el presssupost total inclou tant les despeses dineràries com la valoració econòmica de les contribucions en espècie.

– Un mateix festival o mostra audiovisual només pot optar a una de les modalitats

Queden exclosos d’aquestes subvencions els esdeveniments següents:

a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.
b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l’àmbit audiovisual, i qualsevol altra iniciativa que pretengui el reconeixement públic d’algun aspecte de l’audiovisual i que estigui promoguda des de l’àmbit acadèmic.
c) Mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l’entreteniment a l’aire lliure.
d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a: publicitat, esdeveniments retransmesos en directe, vídeos musicals, obres audiovisuals d’aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.
e) Festivals o mostres que, tot i exhibir obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un de diferent del foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual

Queden exclosos d’aquestes les subvencions :

Tampoc són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases els festivals i les mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 300.000,00 euros.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 al 29 de març del 2021, tots dos inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits que estableix la base 3.