Convocatòria de la sessió ordinària presencial

Posted by

Serveis Jurídics de les Corts, 29 de setembre de 2021

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària presencial del Consell de Districte de les Corts que, amb motiu de l’actual situació de desescalada i prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, se celebrarà amb l’assistència presencial de tots els membres del Consell de Districte de les Corts i a distància i de forma presencial amb limitació d’aforament del 70% pels ciutadans el proper 5 d’octubre de 2021 a les 18 h, al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/k0p2Db5oeUk

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la següent forma i a través del canal que s’indica a continuació:
1.- Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directe, es realitzarà mitjançant el registre previ a través de la plataforma IRIS en el següent enllaç: https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4909&consulta=1&directo=0&i=c&tescolta=1
(Català: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=553; Castellà: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=554; Anglès: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=555) fins a les 18 h del dia 4 d’octubre únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figuren a la part decisòria i a la part d’impuls i control.

L’enllaç per aquesta participació directe es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de la sessió del Consell de Districte i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa i seran respostes pel regidor o conseller/a de Districte que correspongui en cada cas.

Així mateix, us informem que les intervencions del torn final, tot i la millora de la pandèmia, per prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i tenint en compte la durada habitual del Consell de Districte, per tal de no allargar la sessió, no seran presentades pels ciutadans ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó seran respostes posteriorment mitjançant la mateixa plataforma IRIS.

2.- Presencials al Saló de Plens del Districte de les Corts, per fer les peticions únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figuren a la part decisòria i a la part d’impuls i control, i la sol·licitud de participació presencial, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic [email protected] fins a les 18 h del dia 4 d’octubre.

Altrament, i per garantir les distàncies de seguretat entre els assistents l’aforament serà limitat i la reserva es farà per rigorós ordre de recepció de la petició. En cas de que en el moment de fer la reserva l’aforament ja estigui complert, comunicarem que no pot assistir a la mateixa mitjançant correu electrònic. Es recorda l’obligatorietat de portar mascareta. Així mateix i, ateses les recomanacions sanitàries, no es podrà lliurar cap document ni full de petició en paper durant la celebració del Consell de Districte.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa.

Així mateix, us informem que les intervencions del torn final, tot i la millora de la pandèmia, per prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i tenint en compte la durada habitual del Consell de Districte, per tal de no allargar la sessió, no seran presentades pels ciutadans ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó seran respostes posteriorment mitjançant la mateixa plataforma IRIS.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades”.

Recordem a les persones que demanin intervenir mitjançant participació virtual en directe, que la sessió es gravarà en streaming i, per tant, la seva participació serà retransmesa en directe. Recomanem mantenir oberta la càmera de vídeo durant tota la sessió per tal que es vegi a tots els participants en la sessió com a senyal de respecte amb la resta d’intervinents. No obstant això, podran mantenir apagada la càmera en cas que no vulguin que la seva imatge sigui retransmesa per streaming. Els hi recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.