Consell del Districte

Posted by

Districte de les Corts – Departament de Serveis Jurídics – Secretaria – Ajuntament de Barcelona, 6 de maig de 2021

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària no presencial del Consell del Districte que, amb motiu de l’actual situació sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, amb limitació d’aforament de les reunions, es celebrarà sense presencia ciutadana el proper 13 de maig de 2021 a les 17 h al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/nu7h6D4HJPg

Per part dels membres del Consell de Districte la sessió es realitzarà a distància, amb assistència presencial d’una part dels membres del Consell de Districte al Saló de Plens del Districte de les Corts i telemàtica, per videoconferència, de la resta. La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la forma següent i a través del canal que s’indica a continuació:

· Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directa, es realitzarà mitjançant el registre previ a través de la plataforma IRIS en el següent enllaç:
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4909&consulta=1&directo=0&i=c&tescolta=1 (Catalan: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=553; Castellà: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=554; Anglès: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=555) fins a les 17 hores del dia 12 de maig únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figuren a la part decisòria i a la part d’impuls i control.

L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de la sessió del Consell de Districte i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa i respostes pel regidor o conseller/a de Districte que correspongui en cada cas. En cas que, per problemes tècnics o perquè no pugui assistir virtualment, la persona que hagi demanat intervenir no pugui connectar-se, les seves preguntes seran llegides.

Així mateix us informem que les intervencions del torn final, atesa la situació de desescalada i prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19, no seran presentades pels ciutadans ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó seran respostes posteriorment mitjançant la mateixa plataforma IRIS.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Recordem a les persones que demanin intervenir mitjançant participació directa, que la sessió es gravarà en streaming i per tant la seva participació serà retransmesa en directe, i no podran gravar la sessió des dels seus ordinadors sense l’autorització expressa de la resta de participants.

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 291 64 38
[email protected]
www.bcn.cat/lescorts