Subvencions de l’àmbit del foment de la cultura catalana

Posted by

Subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals (CLT500), 14 d’abril de 2022

Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.

S’exclouen de l’objecte d’aquestes bases:

  • Els premis i concursos l’organització i celebració dels quals tingui un pressupost superior a 100.000,00 euros.
  • Els premis i concursos amb participació restringida. És a dir, aquells que vagin adreçats únicament als socis de l’entitat sol·licitant.
  • Els certàmens escolars.

A qui va dirigit?

  • A les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.
  • A les agrupacions de les entitats esmentades a l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.
  • Als ens locals i les entitats que en depenguin.
  • Als col·legis professionals.
  • Als consorcis.
  • A les universitats.

No poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.