Subvencions Audiovisual

Posted by

Departament de Cultura, 22 de març de 2021

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests projectes només es poden referir a l’assistència a mercats i a activitats d’indústria. Als efectes d’aquestes bases s’entenen per activitats d’indústria les que no són únicament de promoció del producte audiovisual.

S’estableixen les modalitats següents:
a) Projectes d’internacionalització d’empreses de producció audiovisual independents que internacionalitzin obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades.
b) Projectes d’internacionalització d’empreses de distribució audiovisual independents amb comercialització d’un catàleg d’obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades. Aquestes distribuïdores han de ser exportadores.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

El període subvencionable és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2021.

El període per presentar sol·licituds és del 22 de març al 22 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigitPoden optar a aquestes subvencions les empreses de producció o de distribució audiovisual independents que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base 3.

S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent a la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

S’entén per empresa distribuïdora independent aquella empresa distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions. S’entén que hi ha una influència dominant, directa o indirecta, d’una empresa quan aquesta compleix alguna de les condicions següents:

a) Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l’empresa distribuïdora.
b) Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l’empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat dels òrgans d’administració o de direcció.