Subvencions Audiovisual

Posted by

Departament de Cultura, 26 d’abril de 2022

L’objecte d’aquest ajut és subvencionar la producció de curtmetratges cinematogràfics.

S’entén per curtmetratges les obres audiovisuals que tenen una durada inferior a 60 minuts, llevat de les format de 70 mm i, com a mínim, amb vuit perforacions per imatge, les quals tenen una durada igual o inferior a 45 minuts.

No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

S’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.