Participació d’Entitats

Posted by

Àrea de Relacions Intitucionals i Participació, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, c/ de Calàbria 147, 08015, Barcelona – 4 d’agost de 2020

[email protected], treballiaferssocials.gencat.cat

Ahir es va publicar al DOGC la resolució de convocatòria de subvencions per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879527&language=ca_ES.  Adjunt teniu la resolució en pdf.

La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència

Hem habilitat un web específic on hi trobareu tota la informació necessària sobre els requisits per optar a una subvenció, com sol·licitar-la i quines organitzacions del territori actuaran com a punt de suport i acompanyament per la tramitació

El termini per presentar el és  del 4 d’agost al 10 de setembre; recordeu que la resolució de les sol·licituds es farà per rigorós ordre de presentació.

Formulari de sol·licitud:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-de-nova-ocupacio-en-lambit-del-treball-domiciliari-de-cures?category=

Posteriorment, a partir de la publicació de la resolució provisional, tindreu una setmana per a aportar la documentació següent:

Còpia del document el contracte signat per totes dues parts

Declaració responsable de la persona que contracta conforme la persona contractada

Li ha facilitat un certificat conforme no ha estat donada d’alta els 2 darrers anys a la Seguretat Social (en el cas de nacionalitat espanyola o de persones estrangeres en situació regular)

Li ha facilitat una declaració responsable que no disposa d’autorització de residència i treball anterior a la contractació (en el cas de persones estrangeres en situació irregular)

Full de fitxa del participant del SOC (ja que estem subjectes a finançament del Fons Social Europeu): https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/servei-de-primera- acollida/fitxaparticipant/

Us demanem la màxima col·laboració en la difusió d’aquesta convocatòria. Així mateix, hem dissenyat uns materials de difusió perquè puguin ser impresos i circulin amb facilitat i així assegurar-nos que l’ajut arriba a molta gent. Així mateix, hem dissenyat uns materials de difusió perquè puguin ser impresos i circulin amb facilitat i així assegurar-nos que l’ajut arriba a molta gent. 

També us annexem els materials següents:

. Manual per al/la treballador/a

. Manual Per al/la ocupador/a

. Informació sobre l’arrelament social

. Manual per a la tramitació

. Punts d’atenció i suport a la tramitació

. Cartell informatiu

. Tríptic informatiu per persones treballadores

. Tríptic informatiu per persones contractants

Gràcies per endavant i salutacions cordials