Les superilles, i els seus efectes positius per a la salut i el benestar

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 4 de setembre de 2021

Diversos estudis conclouen que la percepció és d’un increment del benestar i la tranquil·litat, d’una millor qualitat del son, i d’una reducció del soroll i de la contaminació, aspectes que comporten més interacció social.

En el cas de la del Poblenou, la valoració general és que la intervenció ha estat positiva i ha provocat una reducció del nombre de vehicles motoritzats, la qual cosa ha implicat una millora de la qualitat de l’aire i una reducció de la contaminació, tant ambiental com acústica.