Impacte de la COVID-19 sobre l’economia, l’empresa i la societat

Posted by

Cambra de Barcelona, 1 de juliol de 2021

Benvinguda

Excma. Sra. Mònica Roca i Aparici
Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Jaume Fàbrega
President del Consell General de Cambres de Catalunya

Presentació de la Memòria

Sra. Carme Poveda
Directora de la Memòria econòmica de Catalunya

Resultats economicofinancers de l’empresa catalana 2020

Dr. Oriol Amat
Catedràtic d’Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra

Cloenda

Molt Hble. Sr. Pere Aragonès
President de la Generalitat de Catalunya