Elecció del càrrec de Síndic/ca de Greuges de Barcelona

Posted by

Decidim.Barcelona, 5 de març de 2021

Està obert el procés d’elecció del càrrec de Síndic/ca de Greuges de Barcelona durant el 2021-2026!

Fins el 15 de març, es poden proposar aquelles persones que, per la seva trajectòria personal i professional i pel seu coneixement de la ciutat, es considerin adients per exercir la funció de Síndic/a de Greuges de Barcelona.

Un cop presentades les candidatures es realitzarà un procés de suport ciutadà on es difondran les candidatures i es promourà la participació ciutadana, previ al qual l’Alcaldia podrà demanar un informe, facultatiu i no vinculant, al Consell de Ciutat amb relació a la idoneïtat de les persones candidates.