Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts

Posted by

Serveis Jurídics de les Corts, 29 d’octubre de 2021

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària presencial de l’Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts que, amb motiu de l’actual situació de desescalada i prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, se celebrarà presencialment amb reserva per garantir les mesures de distància de seguretat (1,5m) el proper 9 de novembre de 2021 a les 17 h, al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/G3n30NvEmIg

Per part dels membres de l’Audiència Pública, la sessió es realitzarà amb assistència presencial del regidor president, del regidor del Districte i de la secretària.
La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la següent forma i a través del canal que s’indica a continuació:

1.- Presencials al Saló de Plens del Districte de les Corts, per fer les peticions i la sol·licitud de participació presencial, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic audiencialescorts@bcn.cat , o bé mitjançant el registre previ a la plataforma decidim. Barcelona en el següent enllaç https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-lescorts/f/4030/meetings/4797 fins a les 17.00 hores del dia 8 de novembre.

Altrament, i per garantir les distàncies de seguretat entre els assistents l’aforament serà limitat; motiu pel qual es requereix de forma obligatòria fer la reserva prèvia de la plaça, tal com s’ha indicat. La reserva es farà per rigorós ordre d’entrada. En cas de que en el moment de fer la reserva l’aforament ja estigui complert, li comunicarem que no pot assistir a la mateixa mitjançant correu electrònic. Es recorda l’obligatorietat de portar mascareta. Així mateix i, ateses les recomanacions sanitàries, no es podrà lliurar cap document ni full de petició en paper durant la celebració de l’Audiència Pública.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta la donarà el regidor de Districte.

2.- Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directa, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic audiencialescorts@bcn.cat, o bé mitjançant el registre previ a la plataforma decidim. Barcelona en el següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-lescorts/f/4030/meetings/4797 fins a les 17.00 hores del dia 8 de novembre.

L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de l’Audiència Pública i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta la donarà el regidor de Districte.

Així mateix, s’informa en primer lloc que sempre que sigui possible, les intervencions s’ajuntaran per temes per fer més àgil l’Audiència, i en segon lloc que per acord de la Junta de Portaveus de la sessió del dia 6 de maig de 2021 que els ciutadans/nes que participin en la Audiència Pública tindran dos minuts per fer la seva intervenció i dos minuts més de contrarèplica una vegada hagi contestat a la seva pregunta/ consulta / dubte el regidor.
D’altra banda, i com sempre, les peticions que no es responguin en la mateixa sessió de l’Audiència Pública seran contestades a través de l’IRIS en el transcurs del mes posterior a la sessió.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades ”
Recordem a les persones que demanin intervenir mitjançant participació virtual en directa, que la sessió es gravarà en streaming i, per tant, la seva participació serà retransmesa en directe. Recomanem mantenir oberta la càmera de vídeo durant tota la sessió per tal que es vegi a tots els participants en la sessió com a senyal de respecte amb la resta d’intervinents. No obstant això, podran mantenir apagada la càmera en cas que no vulguin que la seva imatge sigui retransmesa per streaming.
Els hi recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.

Districte de les Corts
Departament de Serveis Jurídics – Secretaría
Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 291 63 98
serveisjuridicslescorts@bcn.cat
www.bcn.cat/lescorts