Una versió fisicoquímica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona / viquipèdia- SDRCA – Les Corts – 11 de juny de 2017

Un 20% de població immigrada ve a ser el llindar en la influència d’aquesta població sobre el 80% restant

Tanmateix, hi ha 4 grans blocs de persones d’origen estranger: a) la resta d’europeus, b) els hispanoamericans, c) els africans, i d) els asiàtics

Fem la hipòtesi per la qual tots 4 grups tenen una matèixa força numèrica. Aleshores veurem que cada grup aporta al voltant del 5% del total de la població

Donat que els grups no sumen entre si, es pot dir que els efectes de la immigració són del 5%. Per tant, quant a efectes socioculturals, la influència neta és d’un 5%

Això s’exposa considerant la llei física de les pressions parcials (John Dalton, 1801). Dit d’una altra manera, en una mescla de gasos cada gas aporta la seva pressió parcial en un volum determinat. Cadascuna de les pressions parcials de cada gas no afecta les pressions parcials dels altres

Com que aquest 5% de la població immigrada no ocupa el 20% del volum total (100%), cada grup només exerceix una influència total de només l’1%, insignificant

Una substància química d’una puresa del 100% no sol ser fàcil d’aconseguir. Normalment es venen substàncies químiques amb diferents graus de puresa

Les normes han estat establertes per diverses organitzacions que tracten de definir els nivells permesos de diverses impureses en un producte manufacturat.

Estrictament parlant, llavors el nivell de puresa d’un material només pot ser descrit com ser més o menys pur respecte a algun altre material.