Llengües pròpies

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de maig de 2019

La llengua amb què parlen a casa nostra és un mimetisme de com parln als seus països d’origen. Tanmateix cada són més abundants els països que reconeixen les llengües pròpies

Aquesta tendència se sol expressar de mica en mica amb el reconeixement   com a llengües oficils llengües africanes. Suposem el cas del Seneggal on l’única llengua oficial és el francès

L’esquema en aquests casos és parlar francès per entendre’s amb altres llengües africanes. Quan són aquí reconeixen el català amb la seva llengua africana, i el castellà om el francès, llengües oficials a tots els territoris

Solució: no parlar català que s’equipara a llengua africana. Hi ha una bona colla d’immigrats d’origen africà que parlen català sobretot a comarques

Un destacat dirigent d’una institució acadèmica es va queixar en privat que a casa nostra es parlin tantes llengües estrangeress. Deia que abans n’hi havia dos la qual cosa era de sobres. Ara, amb les llengües estrangeres, les llengües s’han multiplicat

Com ens poden queixar de l’enorme quantitat de llengües africanes perquè fins fa pocs anys el català no era llengua cooficial ?

Avui es veu el llautó perquè aquesta persona no només toleraria el català si fos a les seves mans. S’ha de fugir de l’aitoritarisme creat pel règim anterior. S’ha de donar llibertat total perquè totes les llengües puguin tenird’una manera o d’una altra en l’escenari social que tenim avui de debò

Jo sóc partidari de protegir les llengües del Magrib, per exemple àrab i amazic, es promocionin perquèsón a Ceuta i Melilla, dues places fortes espanyoles. L’àrab és un idioma molt important, l’àrab és una de les vuit llengües oficials de les Nacions Unides

Hem de donar llibertat als immigrants sobretot en el camp lingüístic. En el passat es van fer esforços per oficilitzar l’àra a Ceuta i l’amazic a Melilla a l’ombra de Gibraltar, però no va progressar per vàries raons

De tota manera, Espanya hauria de promoure aquestes llengües allà on es parlen de forma tradicional