Humans

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’octubre de 2017

La SDRCA ha indicat reiteradament que hi ha 3 paràmetres bàsics que cal millorar en països africans. El poder adquisitiu, la formació com a part de l’educació i la salut són els 3 paràmetres bàsics i interrelacionats

La SDRCA ha experimentat amb èxit sobre com des de Barcelona es poden articular solucions pràctiques en països asfricans

La SDRCA treballa en salut africana des del 2015 encara que, tot sigui dit, amb pressupostos molt baixos. Fruit d’aquest treball en sanitat, la SDRCA n’ha editat, publicat, i distribuït dos llibres: Sanitat a Àfrica (2016) i Maladies (2017). Ambdós llibres els podeu trobar de franc a www.SDRCA.es

Pel que fa a la salut, la SDRCA ha començat a treballar en el projecte Humans per facilitar la prevenció i la detecció precoç de malalties. Alhora ha iniciat la recopilació de documents per determinar quins són els sistemes de salut en països africans

Parlant amb persones expertes, s’han detectat desviacions en els treballs de cooperació internacional perquè poder adquisitiu, formació i salut s’han d’atacar alhora per no perdre sinèrgies entre cadascun d’aquests 3 paràmetres bàsics

Molt probablement aquesta acció exigeix una coordinació entre els 3 grups de treball. La SDRCA demana que es formin grups de treball interdisciplinars

Si no ho han fet fins ara, la SDRCA demana a les grans i mitjanes entitats de cooperació que sumin esforços de cara a atacar alhora aquests 3 paràmetres: poder adquisitiu, fomació i salut

Fa la impressió que cadascú va a la seva tot i que es poden arribar a tenir vincles de cooperació

Tot Àfrica té uns problemes considerables, però de vegades molt crítics que s’han de resoldre ipso facto. Faig ara esment a catàstrofes naturals o les derivades de conflictes armats