Africanística

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de maig de 2018

La química pertany al reduït grup de ciències experimentals i matemàtiques. La química se solapa amb les altres ciències experimentals generant matèries pluridisciplinars com ara la bioquímica, la biofísica o la geoquímica. El contingut d’aquestes matèries frontereres era diferent si les donava un químic, un físic o un geòleg, per exposar uns casos

El desenvolupament de la química ha exigit molt de temps, segles. Una de les primeres aportacions de la química va ser fer foc. Una disciplina que han conegut totes les grans civilitzacions ha estat la metal·lúrgia tant per eines per a la llar com per eines per a la guerra

Jo fixaria el naixement de la primera química a l’antiga Grècia per dividir d’una manera adequada la matèria: aigua, terra, aire i foc. La història ha canviat aquests mots per uns altres, els estats de la matèria: líquid, sòlid, gas, i plasma. Es podria considerar que la disciplina química més destacada a l’Àfrica des de temps immemorials seria la metal·lúrgia

L’africanística és la disciplina que estudia la història, les llengües i les cultures dels pobles africans. L’africanisme defensa els interessos i els valors culturals dels africans. És clar que aquestes dues activitats es poden dur a terme des de dos vessants, l’endoafricà i l’exoafricà

Des d’un punt de vista exoafricà no hi ha problemes per instal·lar una antena que difongui els coneixements que tenim sobre el continent africà. Molt més peluda és la difusió de l’endoafricanística, però no pas per raons tècniques sinó perquè les consideracions polítiques pesen més

Una cosa és clara en la transmissió de coneixements i de tecnologies, fan falta un mínim de 3 persones. Una que aporti coneixements a una altra, i una altra que les transporti de l’una a l’altra. Tot i que el nombre sigui petit quantitativament, qualitativament és molt difícil fer convergir la voluntat de tots tres

Font: Diccionari normatiu valencià